Government of Canada
Symbol of the Government of Canada

Common menu bar links

 
Yao, Tongjie; Li, Xiao; Lin, Quan; Jie, Wu; Ren, Zhiyu; Wang, Junhu; Yu, Kui; Yang, Bai, "Patterns of conducting polypyrrole with tunable morphologies", Polymer, 50 (13), 2009, (http://doi.org/10.1016/j.polymer.2009.06.054).